Redoviti sudski postupak

Mjerodavno sudište i sudovi

Kan. 1671 – § 1. Ženidbene parnice krštenih po vlastitom pravu pripadaju crkvenom sucu.

  • 2. Parnice o samo svjetovnim učincima ženidbe pripadaju svjetovnoj vlasti, osim ako krajevno pravo određuje da u tim sporovima, ako se vode uzgredno i sporedno, može suditi i riješiti ih crkveni sud.

Kan. 1672 – U parnicama o ništavosti ženidbe, koje nisu pridržane Apostolskoj Stolici, mjerodavni su:

1° sud mjesta u kojemu je slavljena ženidba;

2° sud mjesta u kojemu jedna ili obje stranke imaju prebivalište ili boravište;

3° sud mjesta u kojemu se stvarno treba prikupiti većina dokaza.

Najnovije